Letní tábor 2023 Oskar - Turnusy a termíny

Náš letní tábor se skládá se ze tří klasických turnusů, které jsou určeny pro děti od 5 do 16 let. Pokud již máte vybrán svůj termín, stačí vyplnit příhlášku

Turnus Termín Hlavní vedoucí a vedení
I. 1. 7. 2024 - 9. 7. 2024

OSKAR

II. 9. 7. 2024 - 21. 7. 2024 Vojta MACHÁČEK
Verča ILKOVÁ
Šárka VEČERNÍKOVÁ 
III. 21. 7. 2024 - 31. 7. 2024

Anička PUKLOVÁ
Vojta MACHÁČEK

Bára NAVRÁTILOVÁ

Tábor Oskar CENA POUKAZU:
2. turnus stojí ..... Kč (13 dní), 3. turnus stojí .... Kč (jedenáct dní), Doufáme, že tato cena je definitivní. Cena zahrnuje stravu, ubytování, dopravu z Prahy a zpět, odměny do soutěží. Děti si mimo poukaz budou platit fotografii (10 Kč), případné vstupenky a dopravu při celodenním výletu, pokud se uskuteční.

Tábor Oskar pro lokalitu ZDIBY CENA POUKAZU:
3. turnusu odjíždějící ze Zdib platí ..... Kč. Doufáme, že tato cena je definitivní. Cena zahrnuje stravu, ubytování, dopravu z Prahy nebo Zdib a zpět, odměny do soutěží. Děti si mimo poukaz budou platit fotografii (10 Kč), případné vstupenky a dopravu při celodenním výletu, pokud se uskuteční..

Odjezdy a příjezdy na tábor Oskar jsou od První základní jazykové školy, Horáčkova 1100, Praha 4 - Pankrác, odjezdy a příjezdy Zdiby jsou od Základní školy Zdiby, U Školy 48, Zdiby.
 

 

Souhlas se zpracováním osobních údajů
Na základě Všeobecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „GDPR“) vydává Správce ustanovení týkající se ochrany osobních údajů. Zákonný zástupce dítěte přihlášeného na letní dětský tábor Oskar bere na vědomí následující informace o způsobu zpracování osobních dat, o rozsahu a účelu jejich shromažďování a souvisejících právech.

Správce

Přátelé LDT Oskar, z.s., Ledvinova 1708/3, Chodov, 149 00 Praha 4, IČO: 18032940, [email protected], www.tabor-oskar.cz, tel: 732 350 322, 774 907 911

Zpracovávané údaje
Jméno a příjmení dítěte, datum narození, adresa bydliště, jméno a příjmení zákonných zástupců, jejich telefonní a e-mailové kontakty a posudek o zdravotní způsobilosti dítěte zpracovaný ošetřujícím lékařem v rozsahu daným zákonem.
Při zpracování osobních údajů Správce používá pouze řádně zvolené postupy a též dostatečné způsoby zabezpečení osobních údajů. Zpracovávat osobní údaje mohou pouze vybraní zaměstnanci či spolupracovníci určení Správcem, jelikož Správce má zájem na tom, aby osobní údaje byly zpracovávány pouze důvěryhodným a transparentním způsobem v souladu s GDPR.
Zpracovávané údaje byly poskytnuty dobrovolně a nepodmíněně. Údaje, které je Správce povinen dle platných zákonů České republiky shromažďovat a uchovávat, se tohoto souhlasu nijak nedotýkají a nejsou jeho předmětem.

Účel zpracování
Data jsou zpracovávána a shromažďována pouze v nezbytném rozsahu tak, aby bylo možné provozně zajistit pobyt dítěte na objednaném turnusu tábora Oskar a dále za účelem splnění zákonných povinností vyplývajících z účasti dítěte na tomto typu pobytu. Poskytnutá e-mailová adresa, příp. telefonní spojení mohou být využity též pro zaslání přihlášky dítěte na tábor a podání informací týkajících se tábora i v následujících dvou letech.

Délka uchování
Osobní údaje jsou uloženy a zpracovávány po dobu vyžadovanou právními předpisy a po dobu nezbytnou k dosažení účelu jejich zpracování.

Přístup
Přístup k uchovávaným údajům mají po dobu trvání tábora pracovníci pověření péčí o svěřené dítě, kteří mohou kontaktovat zákonné zástupce. V případě požadavku na vystavení faktury za pobyt je na faktuře uvedeno jméno a datum narození dítěte za účelem čerpání příspěvku na rekreaci u zaměstnavatele zákonného zástupce dítěte či u zdravotní pojišťovny.
Správce je dále povinen předat osobní údaje v rozsahu a za podmínek stanovených platnými právními předpisy pro účely stanovené zákonem (např. na vyžádání okresního hygienika, při lékařském ošetření apod.)

Práva
Máte právo přístupu k osobním údajům, na jejich přenositelnost, opravu, případně výmaz nebo omezení zpracování. Pokud by výmaz odporoval zákonným povinnostem uchovávání nebo jiným zákonem stanoveným důvodům, může být namísto výmazu osobních údajů pouze omezeno jejich zpracování. Máte právo vznést námitku proti zpracování, podat stížnost u dozorového úřadu a to v souladu s GDPR.